Forretningsbetingelser for oversættelse


1. Forretningsbetingelsernes anvendelsesområde
Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om oversættelses- og korrekturopgaver mellem oversætter og ordregiver.

2. Tilbud og accept
Til brug for oversætterens udarbejdelse af tilbud skal ordregiver levere teksten i elektronisk form, som kan håndteres af gængse oversættelsesprogrammer.

Ordregiver skal desuden stille de oplysninger til rådighed, som anses for at være vigtige for arbejdets udførelse, herunder (a) specifikation af afleveringsformen (elektronisk, papirudgave el. lign.) samt (b) oplysninger om særlige sikkerhedskrav med hensyn til opbevaring af originaltekst og oversættelse.

Et tilbud kan herefter blive beregnet baseret på et gennemsyn af hele teksten.

Oversætterens tilbudspris er gældende i 30 dage fra afgivelse af tilbuddet og er herefter uforbindende for oversætteren. Fra oversætterens side anses tilbuddet for accepteret af ordregiver, når oversætteren har modtaget skriftlig accept af tilbuddet.

Aftalen, som er indgået mellem parterne, og oversætterens forretningsbetingelser regulerer parternes aftaleforhold. Efterfølgende ændringer kræver oversætterens udtrykkelige skriftlige accept.

3. Honorar
Honoraret opgøres af oversætteren på grundlag af den originale tekst, medmindre andet er aftalt. Optællingen foretages så vidt muligt elektronisk ved hjælp af anerkendte computerprogrammer.

4. Betaling
Medmindre andet er aftalt, er oversætterens honorar forfaldent til betaling netto kontant 30 dage efter modtagelse af faktura, og beløbet indbetales på den konto, som er opgivet i fakturaen.

Hvis betaling ikke sker rettidigt, kan oversætteren efter skriftligt påkrav tillægge det forfaldne beløb 2 % rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen til betaling sker samt rykkergebyr på DKK 250.

5. Tavshedspligt
Oversætteren har tavshedspligt om alle forhold, oversætteren bliver bekendt med under udførelsen af arbejdet, medmindre der er tale om offentligt tilgængelig viden.

Tavshedspligten gælder ikke i de tilfælde, hvor oversætteren ifølge lovgivningen er forpligtet til at udtale sig.

6. Afbestilling
Ved afbestilling af skriftlige opgaver kan oversætter kræve et afbestillingsgebyr på mindst 25 %, såfremt opgaven er påbegyndt.

7. Oversætterens ansvar for fejl og mangler
Samtlige oversættelser udarbejdes efter bedste evne, men omfatter dog ikke en endegyldig korrekturlæsning eller kvalitetskontrol. Dette er pålagt ordregiver, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Oversætteren hæfter ikke for eventuelle fejl og mangler, som kan føres tilbage på en manglende endegyldig korrekturlæsning. Alle korrekturopgaver udføres efter bedste evne. Mangler og fejl ved oversættelses- og korrekturopgaven skal straks meddeles oversætteren efter at fejlen eller manglen opdages – dog senest 14 dage efter levering til ordregiver. Oversætteren skal derefter udbedre eventuelle fejl og mangler inden for 7 dage.

Oversætterens ansvar kan i intet tilfælde overstige honoraret for opgaven. Andre former for skadeserstatning herunder avancetab, driftstab m.m. kan ikke gøres gældende.

8. Force majeure og forsinkelse
Såfremt opfyldelse af oversætterens forpligtelser ikke er mulig som følge af forhold, der er uden for oversætterens kontrol, såsom driftsforstyrrelser, sygdom, brand, vandskade og anden lignende force majeure-begivenhed, suspenderes oversætterens forpligtelser for den periode, hvor disse forhold gør sig gældende.

Oversætteren vil straks informere ordregiver om forholdene og give en vurdering af, hvor længe forholdene vil gøre sig gældende.

Oversætteren dækker ikke erstatningskrav som følge af forsinkelse.

9. Stridigheder og tvister

Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal først søges forligt i mindelighed gennem forhandling.

Forinden en uenighed parterne imellem kan indbringes for retten, skal uenighederne være forsøgt løst ved en opmands mellemkomst.

Opmanden skal være advokat og vælger selv sin procedure, men i sin funktion og forslag skal der alene tages hensyn til selskabets interesser med respekt af nærværende overenskomst.

Opmandens omkostninger betales af selskabet.

Såfremt parterne herefter ikke opnår enighed, er enhver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de ordinære domstole med Retten i Kolding som værneting.